Uradne ure med študijskim letom:

Sreda, 10.00h - 13.00h

E-poštni naslov:

unitring@unitring.si
uni3ng@gmail.com

Spremenili smo naš e-naslov. Nov naslov je unitring@unitring.si
Smo člani - SUTŽO
urnik - Copy

Uradne ure:

PON,TOR,SRE,ČET
10.00h - 13.00h

E-poštni naslov:

unitring@amis.net
uni3ng@gmail.com

Spremenili smo naš e-naslov. Nov naslov je unitring@unitring.si

Začetne tečaje tujih jezikov bomo organizirali glede na število zainteresiranih članov.

Tuji jeziki - Angleščina
Tečaj bo izveden, če bo dovolj vpisanih.

Mentorica: Zala Šaver, univ. dipl. prof. angleščine in književnosti

Na začetku šolskega leta bomo z opisovanjem počitnic in poletja ponovili in utrdili rabo preteklika ter vsebin, ki smo jih predelali prejšnje leto. Letošnji poudarek bo kot pretekla leta na pogovoru. Naučili se bomo izražati vljudno, se pogovarjali o različnih temah ter predelali tudi čas Present Perfect.

Mentorica: Tjaša Rotar Komel, profesorica angleščine

Poudarek bo na komunikaciji, veliko prostega govora na osnovi zanimivih vsebin. Osvežitev in nadgradnja besedišča, slovnice in vaje izgovorjave. Angleške fraze v vsakdanjem govoru.

Mentorica: Zala Šaver, univ. dipl. prof. angleščine in književnosti

S pomočjo avtentičnih člankov in posnetkov bomo raziskovali različne pereče teme. Krepili bomo tekočnost in pravilnost govora ter skozi pogovor in debate raziskovali novo besedišče, besedne zveze in utrjevali že naučene slovnične strukture.

Tuji jeziki - Italijanščina

Mentorica: Karmen Sirk, dipl. prof. italijanščine s književnostjo

Tečaj bo izveden, če bo dovolj vpisanih.

Mentorica: Karmen Sirk, dipl. prof. italijanščine s književnostjo

Osvežili in utrdili bomo znanje, pridobljeno v preteklem študijskem letu. Poglobili bomo teme, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Poudarek bo na konverzaciji, poslušanju in branju lažjih besedil. Spoznali bomo slovnične strukture, ki so pomembne za pogovor. Ponavljali bomo tvorbe stavkov v sedanjiku ter spoznali preteklik.

Tuji jeziki - Nemščina
Tečaj bo izveden, če bo dovolj vpisanih.

Mentorica: Tanja Ožbolt, prof. ang. in nem. jezika

Nadaljevalni tečaj nemščine razvija vse jezikovne spretnosti (slušno, bralno, govorno, pisno) s poudarkom na rabi jezika v vsakdanjih situacijah (npr. rezervacije, pisanje pisma, poizvedbe), konverzaciji in deželoznanstvu.

Tuji jeziki - Španščina

Mentorica: Eva Turel, univerzitetna, 1. stopnja (dipl. šp. jez. in knjiž. in prof. ped. in andrag)

Tečaj bo izveden, če bo dovolj vpisanih.

Mentorica: Eva Turel, univerzitetna, 1. stopnja (dipl. šp. jez. in knjiž. in prof. ped. in andrag.)

Podrobneje bomo obravnavali nove časovne paradigme (preteklik, prihodnjik) in razširili besedišče (hrana in pijača, oblačila, vreme, dnevna rutina, opis osebe, o družini, v mestu, barve, števila itd.). Naučili se bomo abecedo in črkovanje, spreganje glagolov. V okviru kulturnih vsebin bomo spoznavali Španijo in Latinsko Ameriko.

Mentorica: Katja Stanič, diplomirana sociologinja kulture in profesorica španščine 

Utrdili bomo znanje prvega tečaja in nadaljevali s spoznavanjem španskega jezika in kulture preko besedil, vaj, …

Mentorica: Katja Stanič, diplomirana sociologinja kulture in profesorica španščine

Osvežili bomo znanje predhodnih tečajev, utrjevali ključne prvine španskega jezika in se veliko pogovarjali o aktualnih temah.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Priimek in ime
Spol
TUJI JEZIKI - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
SPLOŠNA IZOBRAŽEVANJA - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
TELESNE AKTIVNOSTI - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
UMETNIŠKO IZRAŽANJE - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
KULTURNA DEDIŠČINA - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:
DRUGE DEJAVNOSTI IN KRAJŠI PROGRAMI - spodaj označite izobraževanja na katera se prijavljate:

Z izbiro "Strinjam se":

S svojim podpisom:
- potrjujem članstvo in vpis v zgoraj navedene dejavnosti pri Društvu Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica (v nadaljevanju: društvo) v študijskem letu 2023/2024;
- potrjujem, da bom spoštoval (-a) načela in pravila društva, zapisana v Statutu društva z dne 17.3.2016 in aneksu št.1 k Statutu društva z dne 19.5.2021, objavljena na spletni strani društva;
- potrjujem, da bom redno poravnal (-a) članarino za celo študijsko leto terostale finančne obveznosti do društva;
- potrjujem, da se dejavnosti društva udeležujem prostovoljno in na lastno odgovornost in da sem seznanjen (-a), da za morebitne nezgode in poškodbe pri udeležbi na dejavnostih, kakor tudi na poti do njih, društvo ne prevzema nikakršne materialne ali druge odgovornosti;
- potrjujem, da se z vključitvijo v študijske dejavnosti društva med menoj in društvom vzpostavi pogodbeno razmerje, kot se je vzpostavilo ob prvi vključitvi v katerokoli študijsko dejavnost. Društvo na tej podlagi obdeluje moje osebne podatke za potrebe obveščanja, za delovanje študijskih skupin in za potrebe izvrševanja mojih pravic in obveznosti ali pravic in obveznosti društva;
- dovoljujem, da društvo obdeluje moje osebne podatke, to je: ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva, EMŠO, izobrazba, status, davčna številka, številka transakcijskega računa, naziv banke za namene vodenja evidence članov društva, statistične namene in za namene obveščanja, glede katerega soglašam, da se izvaja pisno, preko elektronske pošte ali preko telefona, pri čemer lahko takšno obveščanje zavrnem že ob podaji te pristopne izjave ali se od obveščanja odjavim kadarkoli kasneje;
- potrjujem, da sem seznanjen (-a), da lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekličem. Prav tako sem seznanjen (-a) z Izjavo o varstvu osebnih podatkov Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica, ki je dostopna na spletnem naslovu www.unitring.si in na sedežu društva;
- soglašam, da društvo moje osebne podatke hrani še 5 let po zaključku študijskega leta, nato pa jih bo izbrisalo, razen če bo vmes prišlo do okoliščin, ki bi lahko privedle do pravnih zahtevkov do mene ali proti društvu;
- potrjujem, da sem seznanjen (-a) s pravico, da se seznanim s svojimi osebnimi podatki, ki jih ima društvo ter s pravico da lahko zahtevam njihov popravek; za osebne podatke, ki se hranijo v elektronski obliki lahko zahtevam, da se prenesejo k tretji osebi;
- dovoljujem, da se lahko avdio in vizualni posnetki, na katerih se pojavljam in so nastali v okviru izvajanja dejavnosti društva ter moji izdelki uporabljajo za javne predstavitve društva. Za dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov lahko člani kontaktirajo društvo po pošti (Erjavčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica), po elektronski pošti (unitring@amis.net) ali telefonu (031 738 199).
Skip to content